Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • HJK Promotie & Relatiegeschenken houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Achteraf betalen: u ontvangt altijd een factuur na levering van goederen. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u HJK Promotie & Relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.
 • Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van HJK Promotie & Relatiegeschenken bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover HJK Promotie & Relatiegeschenken een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door HJK Promotie & Relatiegeschenken uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat HJK Promotie & Relatiegeschenken de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien HJK Promotie & Relatiegeschenken op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever HJK Promotie & Relatiegeschenken daarvoor betalen conform de bij HJK Promotie & Relatiegeschenken geldende tarieven.

Prijzen

 • Alle prijzen van HJK Promotie & Relatiegeschenken zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van HJK Promotie & Relatiegeschenken brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

 

Instelkosten

 • Deze verschillen per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW. Deze wordt kenbaar gemaakt in de offerte

Levering

 • Levertijden & kosten worden kenbaar gemaakt bij de offerte
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.
 • Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Samples

 • Wij kunnen eventueel een sample sturen, als deze mogelijkheid er is bij de producent.
 • Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen.
 • U hoeft het sample niet te retourneren.
 • Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

Prijsgarantie

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 • HJK Promotie & Relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

 

Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van HJK Promotie & Relatiegeschenken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacy policy
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@hjk-relatiegeschenken.nl
 • Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

Privacy op internet

 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

E-mail

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@hjk-relatiegeschenken.nl
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Adreswijziging

 • U bent verplicht HJK Promotie & Relatiegeschenken van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang HJK Promotie & Relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij HJK Promotie & Relatiegeschenken bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Betaling

 • Betaling bij HJK Promotie & Relatiegeschenken vindt altijd af zoals afgesproken bij offerte. U ontvangt hiervoor een factuur bij uw order. De betalingstermijn en het rekeningnummer van HJK Promotie & Relatiegeschenken voor girale betaling zullen vermeld staan op uw factuur. Bij vragen neemt u contact op met één van onze medewerkers.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht HJK Promotie & Relatiegeschenken alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Annulering

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag HJK Promotie & Relatiegeschenken de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan HJK Promotie & Relatiegeschenken.

Afleveringstermijn

 • De door HJK Promotie & Relatiegeschenken opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor HJK Promotie & Relatiegeschenken geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan HJK Promotie & Relatiegeschenken verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door HJK Promotie & Relatiegeschenken zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan HJK Promotie & Relatiegeschenken verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van HJK Promotie & Relatiegeschenken.

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door HJK Promotie & Relatiegeschenken ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken  worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat HJK Promotie & Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Retournering en garantie

 • Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan HJK Promotie & Relatiegeschenken. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
 • Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gemeld.
 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van HJK Promotie & Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal HJK Promotie & Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal HJK Promotie & Relatiegeschenken ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal HJK Promotie & Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat HJK Promotie & Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 • Wanneer er sprake is van een terugbetaling van HJK Promotie & Relatiegeschenken aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van HJK Promotie & Relatiegeschenken jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is HJK Promotie & Relatiegeschenken aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HJK Promotie & Relatiegeschenken of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover HJK Promotie & Relatiegeschenken aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van HJK Promotie & Relatiegeschenken ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan HJK Promotie & Relatiegeschenken te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat HJK Promotie & Relatiegeschenken de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. HJK Promotie & Relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
 • Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met HJK Promotie & Relatiegeschenken gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhand de bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

 

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • HJK Promotie & Relatiegeschenken houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Achteraf betalen: u ontvangt altijd een factuur na levering van goederen. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u HJK Promotie & Relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.
 • Voor (korting)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van HJK Promotie & Relatiegeschenken bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover HJK Promotie & Relatiegeschenken een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door HJK Promotie & Relatiegeschenken uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat HJK Promotie & Relatiegeschenken de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien HJK Promotie & Relatiegeschenken op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever HJK Promotie & Relatiegeschenken daarvoor betalen conform de bij HJK Promotie & Relatiegeschenken geldende tarieven.

Prijzen

 • Alle prijzen van HJK Promotie & Relatiegeschenken zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van HJK Promotie & Relatiegeschenken brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

 

Instelkosten

 • Deze verschillen per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW. Deze wordt kenbaar gemaakt in de offerte

Levering

 • Levertijden & kosten worden kenbaar gemaakt bij de offerte
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.
 • Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Samples

 • Wij kunnen eventueel een sample sturen, als deze mogelijkheid er is bij de producent.
 • Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen.
 • U hoeft het sample niet te retourneren.
 • Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

Prijsgarantie

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 • HJK Promotie & Relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

 

Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van HJK Promotie & Relatiegeschenken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacy policy
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@hjk-relatiegeschenken.nl
 • Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

Privacy op internet

 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

E-mail

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@hjk-relatiegeschenken.nl
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Adreswijziging

 • U bent verplicht HJK Promotie & Relatiegeschenken van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang HJK Promotie & Relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij HJK Promotie & Relatiegeschenken bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Betaling

 • Betaling bij HJK Promotie & Relatiegeschenken vindt altijd af zoals afgesproken bij offerte. U ontvangt hiervoor een factuur bij uw order. De betalingstermijn en het rekeningnummer van HJK Promotie & Relatiegeschenken voor girale betaling zullen vermeld staan op uw factuur. Bij vragen neemt u contact op met onze medewerkers.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht HJK Promotie & Relatiegeschenken alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Annulering

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert  is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag HJK Promotie & Relatiegeschenken de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan HJK Promotie & Relatiegeschenken.

Afleveringstermijn

 • De door HJK Promotie & Relatiegeschenken opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor HJK Promotie & Relatiegeschenken geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan HJK Promotie & Relatiegeschenken verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door HJK Promotie & Relatiegeschenken zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan HJK Promotie & Relatiegeschenken verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van HJK Promotie & Relatiegeschenken.

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door HJK Promotie & Relatiegeschenken ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken  worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat HJK Promotie & Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Retournering en garantie

 • Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan HJK Promotie & Relatiegeschenken. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
 • Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan HJK Promotie & Relatiegeschenken worden gemeld.
 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van HJK Promotie & Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal HJK Promotie & Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal HJK Promotie & Relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal HJK Promotie & Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat HJK Promotie & Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 • Wanneer er sprake is van een terugbetaling van HJK Promotie & Relatiegeschenken aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • HJK Promotie & Relatiegeschenken is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van HJK Promotie & Relatiegeschenken jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is HJK Promotie & Relatiegeschenken aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HJK Promotie & Relatiegeschenken of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover HJK Promotie & Relatiegeschenken aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van HJK Promotie & Relatiegeschenken ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan HJK Promotie & Relatiegeschenken te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat HJK Promotie & Relatiegeschenken de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. HJK Promotie & Relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
 • Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met HJK Promotie & Relatiegeschenken gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhand de bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.